РЗИ-Сливен напомня за промяна на срокове, важни за преосвидетестване от ТЕЛК

Уведомяваме Ви, че във връзка с изменение и допълнение на Закона за хората с
увреждания е променен Закона за здравето, като в него е включен нов член 101б, като е определен и срок, в който лицата следва да представят документи за редовно
преосвидетелстване.

От това зависи продължаване на индивидуалната оценка на потребностите и изплащане на пенсии, и други социални придобивки за лицето до издаване на ново експертно решение, както и прекратяване на произтичащите от експертното решение права и подкрепа.

Лицата със срочни експертни решения следва да подават Заявления – декларации
и медицинска документация за редовно преосвидетелстване поне 3 /три/ месеца преди
изтичане на срока на експертното решение, за да не изгубят своите права за удължаване валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново такова в случай на забавяне на медицинската експертиза.

Подробна информация за изискуемите документи за пре-/освидетелстване от ТЕЛК може да намерите на електронната страница на РЗИ – Сливен в раздел „ЛКК/ТЕЛК“, линк: http://rzi-sliven.org/lkk/