Рискът от рак на работното място

ЕП прие мерки за подобряване на защитата на работниците. Подобряването на условията на работа е важен елемент от социалната политика на ЕС

Около 52% от смъртните случаи в ЕС, свързани с работното място, са причинени от рак, се посочва в доклад на Европейската комисия. По-рядко причина за смъртта са сърдечно-съдовите заболявания (в 24% от случаите).

Най-често ракът на работното място засяга белите дробове, обвивките на телесните кухини (мезотелиоми – причинени от излагане на азбест) и пикочния мехур.

Според оценки на Световната здравна организация всеки десети случай на рак на белите дробове е тясно свързан с рискове на работното място.

Особено застрашени са работниците в строителството, химическата промишленост, автомобилостроенето, производството на мебели, храни и облекла, дървообработващата промишленост и здравеопазването.

Европейският съюз е приел законодателство за защита на здравето и безопасността на работещите, което допълва и подкрепя дейността на страните членки в тази област.

Рамковата директива за безопасността и здравето на работното място налага общи принципи, които важат за почти всички сектори и определят задълженията на работодатели и служители.

Освен това са приети специфични правила, ограничаващи излагането на опасни вещества, правила за защита на конкретни групи работници (например, бременни жени и млади хора), за специфични видове дейности (ръчна работа с товари) и работни места (риболовни съдове).

Директивата за защита на работещите от вещества, които могат да причинят рак или генетични мутации, се актуализира редовно с добавянето на нови субстанции. През 2022 г. бяха добавени изисквания за максимални прагове за присъствие на работното място на вещества, опасни за репродуктивното здраве. Парламентът също така прие специални правила за ограничаване на риска от поемане на азбест по време на работа.

Държавите членки могат, ако желаят, да въведат по-строги изисквания, когато пренасят европейските правила в националното си законодателство.