Рекордна численост на лешояди в Природния парк „Сините Камъни“ отчитат от Дирекцията на парка

Близо 110 лешояди от трите вида, срещащи се в България, се хранят в момента на площадката за подхранване в местността Каракютюк в Природния парк „Сините камъни“. Това съобщиха от Дирекцията на парка.

Екипите на парка, на Сдружението „Зелени Балкани“ и Фонда за дивата флора и фауна от години работят системно за завръщане на лешоядите, което доведе до възстановяването на белоглавия лешояд и картала в Източна Стара Планина и Парка. Освен тях е наблюдаван и редкият египетски лешояд, черна каня, скален орел.

Подхранванията на площадката се осъществяват редовно, като част от Плана за възстановяване на лешоядите. В резултат от съвместните усилия на държавните институции и гражданските организации, на територията на парка вече гнездят между две и четири двойки белоглави лешояди и една двойка черни лешояди (картали).

Черният, белоглавият и брадатият лешояд са изчезнали от България в началото на 70-години на миналия век. През 2009 година започна и успешно е проведена програма за възстановяване на белоглавия лешояд в част от старите му местообитания. През 2018 година започна втора фаза на реинтродукцията – възстановяването, на черния лешояд. В резултат на редица дейности, които доведоха до подобряване на местообитанията за черния лешояд, през 2021 година черният лешояд беше успешно възстановен като гнездящ в България.

От август, м.г. започна проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите.

Източник: БТА-Сливен