Регионална служба ПБЗН в Сливен с препоръки за пожарна безопасност през отоплителния сезон

Пожарна опасност през отоплителния сезон. Причини и обстоятелства, водещи до възникване на пожари. Основни правила и норми при устройване и експлоатация на отоплителните уреди

 През отоплителния сезон рискът от пожари в бита се повишава значително. Причини за това са неправилното използване или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, както и непочистени или неизправни комини.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен напомня, че отговорност за осигуряване на пожарната безопасност има всеки гражданин, а пренебрежението крие риск от имуществени загуби и дори подлага на опасност човешки животи.

 ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН:

– технически неизправни отоплителни уреди;

– неизмазани или непочистени комини;

– сушене на дрехи или материали върху или в близост до отоплителни уреди;

– използване на леснозапалими и горими течности за разпалване;

– оставяне без наблюдение на отоплителни уреди;

– разполагане на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА И НОРМИ ПРИ УСТРОЙВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ:

При използване на електрически топло-акумулиращи печки, опасност представлява обстоятелството, че се оставят нощем включени под напрежение и без наблюдение. Затова трябва да се захранват от отделен токов кръг, да са с автоматични предпазители и да се монтират върху негорима основа.

Опасност при употреба на газови печки и бутилки с пропан-бутан са: монтирането им в помещения под равнището на околния терен, в спални, общи коридори, тавани, стълбища, гаражи, бани и перални, в инсталационни и вентилационни шахти, в складове и помещения с повишена опасност от пожар заедно с леснозапалими, избухливи и поддържащи горенето вещества. Всеки газов уред трябва да е термозащитен. Свързването на бутилката с газовата печка трябва да става с метален тръбопровод или цял, без наставки маркуч от специален каучук, устойчив на действието на пропан-бутан и издържащ на съответното налягане. Намаляването на газа става само със стандартен вентил за пропан-бутана, който е пригоден за съответното налягане и е капсулован. Ако въпреки всички взети мерки се допусне изтичане на газ в помещение, най-напред трябва да се спре достъпът на газ. При използване на газови уреди за отопление помещенията, които се стопанисват, трябва да имат постоянна естествена вентилация. При възможност бутилката с газ се поставя извън тях, на леснодостъпни и проветриви места.

Под отоплителните печки с твърдо гориво се поставя негорима подложка с размери не по-малко от 30 см пред печката и 10 см встрани. По края на подложката трябва да има праг с височина 3 см, а въздушното пространство под нея да е най-малко 2см. Не може да се използва друг вид гориво освен предвиденото за определения вид печки. Не се допуска разпалване с леснозапалими течности или други лесногорими материали. Димоотводните канали и комините трябва редовно да се почистват от сажди.

При нафтовите печки е задължително да има метална тава за събиране на евентуално разлято гориво. В никакъв случай не трябва да се подава гориво в изгаснала, но все още гореща печка, тъй като се създава взривоопасна газо-въздушна смес. Не се налива гориво в горящи нафтови печки.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР

При пожар, причинен от електронагревателен уред в никакъв случай да не се гаси с вода, ако електрическата инсталация не е изключена. Първо трябва да се изключи електрозахранването.

Да се съобщи на тел. 112, ако огънят не е потушен.

Трябва да се има предвид, че електрическите инсталации се гасят с пожарогасители, действащи с инертни газове – въглероден двуокис, халони или с прахове. Течните горива – с пожарогасители с прах, а твърдите – с вода.