Регионална дирекция по горите – Сливен предупреждава за опасности от пожари

Регионална дирекция по горите – Сливен предупреждава всички ловци на територията на областите Сливен и Ямбол за повишена опасност от възникване на пожари при провеждане на ловни излети през предстоящия, от 08.08.2020 г., събота, ловен сезон на прелетен дивеч. Високите среднодневни температури през този месец и повишената опасност от пожари налагат особено внимание и стриктно спазване на правилата за
противопожарна безопасност.

Паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии на разстояние по-малко от 100 метра от тях е забранено, с изключение на регламентираните за тази цел места. Дори и на тези места ловците не трябва да си тръгват, докато огънят не е напълно изгасен. За защита на дивеча и неговите местообитания е забранено паленето на стърнища, крайпътни ивици, площи със суха растителност и растителността във високопланинските пасища.

Да не се допуска хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит в ловностопанските райони. При ловуване във висока, суха растителност да се внимава същата да не се запали при изстрел. При предизвикан пожар по време на лов от участници в лова, доказано по надлежния ред, ще се спира ловуването в същия ловностопански район. При възникване на пожар незабавно да се сигнализира на тел. 112. Регионална дирекция по горите – Сливен призовава всички граждани –
ловци, туристи, гъбари, секачи, на територията на областите Сливен и Ямбол да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън сред природата, в т. ч. и в земеделски земи във връзка с високите рискове от възникване и разпространение на пожари през този месец.

На 8 август, събота, се открива ловният сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Ловът стартира съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Съгласно разпоредбите в него ловуването се извършва само с писмено разрешително по образец, в което са вписани датата, имената на ловците, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел дивеч.