Разходите за придобиване на ДМА в Сливенско са намелели с 13.4%

По окончателни данни през 2020 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 196.3 млн. лв., което е с 13.4% по-малко в сравнение с 2019 година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Индустрия” – 84.0 млн. лв., или 42.8% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2019 г. показателят бележи спад от 10.3%. На второ място е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с 44.3 млн. лв., или 22.6% от общия обем, като се отчита намаление от 16.6% спрямо 2019 година. Разходите за ДМА в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” са 34.3 млн. лв., или 17.5%, като спрямо 2019 г. инвестициите в сектора намаляват с 25.1%.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 г. по видове. Спрямо 2019 г. се наблюдава ръст на относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции със 7.5 процентни пункта и на други разходи с 0.9 процентни пункта. Същевременно се наблюдава намаление на относителния дял на машини, производствено оборудване и апаратура – с 5.7 процентни пункта, на закупуване на земя – с 1.9 процентни пункта и на транспортни средства – с 0.9 процентни пункта.