Раждаемостта в Сливен – най-висока за страната

Снимка: Pixabay

През 2020 г. в област Сливен са родени 2 171 деца, от които живородените са 2 144 или 98.8%. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 147 деца, или с 6.4%. От всички живородени през 2020 г. 1 084 са момчета, а 1 060 са момичета. Брачните раждания са 577, а извънбрачните са 1 594 или 73.4% от всички родени.

Коефициентът на раждаемост през 2020 г. (брой живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението) е 11.7‰ и отново е най-високият за страната.

В градовете и селата живородените са съответно 1 260 и 884 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 10.5‰, а в селата – 14.0‰.

През 2020 г. броят на живородените от майки под 20 години е 647. Броят деца, родени от жени на възраст на 40 и повече години е 35.

Тоталният коефициент на плодовитост (среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година) е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена в област Сливен е 2.24 и намалява спрямо 2019 г. с 0.11.

Средната възраст на жените при раждане на дете се понижава в сравнение с 2019 г. и е 24.9 години, а средната възраст на жените при раждане на първо дете спада с 0.4 спрямо 2019 г. и достига 22.5 години.

През 2020 г. в област Сливен броят на умрелите е 3 313 души или с 482 повече спрямо предходната година. Коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 18.1‰ при 18.0‰ за страната. Смъртността сред мъжете (19.3‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16.9‰). През 2020 г. на 1 000 жени умират 1 077 мъже.

През 2020 г. коефициентът на детска смъртност (умрелите деца на възраст до една година на 1 000 живородени) за област Сливен е 11.7‰. Той бележи спад спрямо 2019 г. с 2.7 пункта.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2020 г. естественият прираст на населението в област Сливен е отрицателен – минус 1 169 души. За предходната година той също е отрицателен (- 540) души.

Стойността на коефициента на естествения прираст в областта (разликата между ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е минус 6.4‰, което отрежда на областта по-добра позиция спрямо средното за страната (- 9.5‰ ). Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 6.3‰, а в селата – минус 6.4‰.