Ръст на безработицата сред младите

5.9 % e безработицата през второто тримесечие, като увеличението е с 1.7 процентни пункта спрямо същия период през 2019 година, съобщава НСИ. През второто тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 192.2 хил., от които 108.1 хил. (56.2%) са мъже и 84.1 хил. (43.8%) – жени.

Ръстът в безработицата между второто тримесечие на 2019 и второто тримесечие на 2020 г. се дължи почти изцяло на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до 6 месеца. През посочения период той се увеличава с 56.8 хил. и достига 91.4 хил. – близо половината от общия брой на безработните лица. Продължително безработни (от една или повече години) са 72.2 хил., или 37.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.3 процентни пункта до 2.2% (2.6% за мъжете и 1.7% за жените).

Увеличава се безработицата сред младите, 15 – 29 навършени години, която е 9.7%, по-висока с 2.8 процентни пункта в сравнение със същия период за 2019 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) се увеличава с 2.0 процентни пункта, а при жените – с 3.9 процентни пункта, като достига съответно 9.3

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 3.1% за висше образование, 5.9% за средно образование и 13.4% за основно и по-ниско образование.

Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 58.2 хил., или 4.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 079.6 хил., от които 1 642.0 хил. мъже и 1 437.6 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 5.6%.

Намалява и коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години. Той е 71.7%, като в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. намалява с 2.1 процентни пункта.