Проведе се заседание на Областния съвет за координация и наблюдение по пилотния проект „Европейска гаранцията за детето“

Областният управител Минчо Афузов председателства заседание на Областния съвет за координация и наблюдение на пилотния проект „Европейска гаранцията за детето“. Той се финансира от Европейския съюз и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ.

Европейската гаранция за детето е инициатива на Европейската комисия, която цели всяко дете в нужда да има достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим.

В заседанието участваха заместник-областният управител и заместник-председател на съвета Антоний Андонов, програмният директор „Социална политика“ в УНИЦЕФ – България Мария Златарева, ръководителят на звеното за управление на проекта Лилия Гунева от УНИЦЕФ – България, регионалният координатор по проекта Майя Грозданова, заместник-кметове на общини, ръководители и представители на териториални структури, социални услуги, Център за майчино и детско здраве към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, неправителствени организации, здравни медиатори.

Съветът е сформиран през месец април 2021 г. и осъществява институционална подкрепа, междусекторно сътрудничество и координация на областно ниво при изпълнението на пилотния проект „Европейска гаранцията за детето“ на територията на област Сливен.

Целта на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на 4 вида услуги: патронажна грижа за семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование и интегрирани услуги за превенция и подкрепа на деца и семейства.

Г-н Афузов благодари на екипа на УНИЦЕФ за дългогодишното партньорство и на всички присъстващи – като част от изпълнението на пилотния проект „Европейска гаранцията за детето“ на територията на област Сливен, за усилията, които полагат при подобряване качеството на живот на децата. „Изключително ценно е, че област Сливен е една от трите области в България, които са включени в пилотния проект, и най-вече че се изпълняват дейности и в четирите общини на областта. Въпросите, касаещи грижата за децата, са от особена важност. Ранното детство оставя траен отпечатък върху бъдещото развитие, здраве, поведение и пълноценна реализация. Затова е изключително важно да предоставяме услуги за подкрепа на децата и семействата“, изтъкна той.

Пилотният проект „Европейска гаранцията за детето“ ще се изпълнява до края на месец март 2023 г.

За периода от началото на дейностите по проекта до 30 септември 2022 г. е оказана подкрепа за 6 480 деца и 4 883 родители, назначени са 25 специалисти, а обучените специалисти са 181. Домашните посещения и телефонни консултации, осъществени от Центъра за майчино и детско здраве, който осигурява патронажни грижи по компонент 1 на пилотния проект, са 20 599. Освен това в резултат от дейността на Центъра 654 деца са били насочени към специалисти, 201 деца са получили съдействие за регистрация и контакт с общопрактикуващ лекар или педиатър, 126 семейства са били подкрепени за достъп до социални услуги, 1 050 бременни жени са получили подкрепа за достъп до пренатални грижи, от тях – 610 бременни жени в несигурна семейна среда или без здравно осигуряване. Назначени са допълнителни специалисти в Общностния център в Сливен за укрепване капацитета на услугите за ранна детска интервенция. Обучен е персоналът в яслени групи за откриване на деца със забавяне в развитието. В осем детски градини – четири в Сливен, две в Нова Загора, по една в Котел и Твърдица, е направена оценка за нуждите им от осигуряване на приобщаващо образование на децата и са назначени допълнителни специалисти. Назначени са допълнителни социални работници в центровете за подкрепа в Сливен, Котел и Твърдица, които работят с деца и семейства от уязвимите групи. Създадени са два мобилни екипа – към Центъра за работа с деца на улицата в гр. Котел и в община Твърдица, като служителите в тях, след преминати обучения, работят на терен с уязвими семейства.

Обобщени резултати от изпълнението на „Европейска гаранция за детето“ на територията на област Сливен бяха представени от регионалния координатор по проект „Европейска гаранция за детето“ г-жа Майя Грозданова. Подробна информация за осъществените дейности, предизвикателствата в работата и постигнатите резултати бе отчетена от ръководителя на Центъра за майчино и детско здраве и от представителите на четирите общини на областта.

Устойчивост на подкрепените в рамките на проекта социални услуги за най-уязвимите деца и семейства ще се търси чрез финансиране по новата операция „Бъдеще за децата“ на Програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 г.“, която предстои да бъде обявена. Дейностите по подобряване на приобщаващото образование ще могат да бъдат финансирани през Програма „Образование 2021 – 2027 г.“. Това беше уточнено по време на заседанието от г-жа Мария Златарева, програмен директор „Социална политика“ в УНИЦЕФ – България, която изрази увереност, че в област Сливен ще продължи работата по различните направления на Европейската гаранция за детето.

По време на заседанието бяха представени основните изводи и препоръки от доклада „Не/равно детство: Цялостен анализ на детската бедност и социално изключване в България“, подготвен в рамките на пилотния проект.

Всички участници изразиха удовлетвореност от реализацията на дейностите по проекта и отчетоха неговата значимост.