Проведе се заседание на Областния координационен център по Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система

Състоя се първото за новата учебната година заседание на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Областната структура за координация е създадена съгласно Постановление N 100 на Министерски съвет от 08.06.2018 г., което разпорежда функционалните задължения на различните органи и институции при обхващането и задържането на децата в образователната система. Председател на Координационния център е областният управител Минчо Афузов. В него участват още: заместник-областният управител Антоний Андонов, началникът на Регионалното управление на образованието Кристиана Добрева – Станкова, Илонка Толева-Господинова – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Сливен, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Георги Вишнаров, директорът на Областна дирекция на МВР – Сливен старши комисар Димитър Величков, д-р Галя Вълчева – главен инспектор в Регионалната здравна инспекция, заместник-кметът на община Нова Загора Ивайло Енев, заместник-кметът на община Котел Шериф Куванджъ и експерти от Областна администрация, Община Сливен и Община Твърдица.

Домакин на срещата бе Регионалният инспекторат на образованието в Сливен. В работата на Областния координационен център взеха участие и директори на училища с преобладаващ брой деца с ромска етническа принадлежност – ОУ „Братя Миладинови“ – Сливен, ОУ „Юрий Гагарин“ – Сливен, ОУ „Кап. Пeтър Пармаков“ – село Градец, ОУ „Христо Смирненски“ – Нова Загора, Професионалната гимназия по селско стопанство – Нова Загора,; Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – Сливен; Професионалната гимназия по механотехника – Сливен и СУ „Иван Вазов“ – Нова Загора.

По време на заседанието бе направена презентация за дейността по Механизма за обхват от Регионалното управление на образованието – като координатор на мултидисциплинарните екипи. В тези екипи участват представители на учебните заведения, РУО, общините, МВР и дирекциите „Социално подпомагане“ от област Сливен. Основна тяхна задача е да осъществят пряк контакт на терен със семействата на отпадналите или застрашените от отпадане от училище ученици, да установят причините и рисковите фактори за това и да набележат конкретни мерки за приобщаване и задържане на децата в образователния процес. За учебната 2022/2023 г. в област Сливен са сформирани 56 екипа за обхват, включващи 482 представители на различните институции, стана ясно от презентацията на РУО. Заедно с това в нея бяха изнесени и тревожни данни за броя на децата и учениците отпаднали от образователната система. През учебната 2021/2022 година от училищата и детските градини на област Сливен са отпаднали 774 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, от тях 758 ученици и 16 деца. В резултат от дейностите по Механизма и посещенията на екипите за обхват, в образователните институции са върнати 190 деца и ученици, но повторно са отпаднали 49. Най-честите причини за отпадане на децата и учениците от образователната система са вътрешната трудова миграция, емиграцията, незаинтересоваността от страна на родителите, ранните бракове, както и обучението от разстояние в електронна среда през последните три учебни години.

В хода на състоялата се дискусия бе споделена общата тревога за засилващи се неблагоприятни тенденции – като нарастването на броя на ранните бракове и ражданията на деца от непълнолетни и малолетни майки (свързано и с ранното отпадането на момичетата от ромски произход от образователната система), трудния обхват и контрол върху мигриращите към и от чужбина подлежащи на обучение деца и непълнолетни, липсата на механизъм за проследимост на вътрешната трудова миграция, доминиращите в някои особено уязвими групи демотивация и отказ от образование, родителската незаинтересованост, както и новата тенденция за умишлено укриване на данни за местонаходжението на деца и ученици подлежащи на образование. В тази връзка бяха набелязани конкретни мерки, включително законодателна инициатива и законови промени, с цел пресичане на тези неблагоприятни и нарушаващи правата на децата тенденции.

По време на заседанието бяха представени и няколко презентации за проблемни страни и добри практики по обхват на учениците в няколко от учебните заведения на област Сливен – СУ „Иван Вазов“ – Нова Загора, Професионалната гимназия по селско стопанство – Нова Загора и Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – Сливен.

„Приемете ни като партньор, винаги сме готови да откликнем на вашите проблеми и предложения. За Областна администрация образованието е приоритет номер едно и ние ще работим заедно с всички вас, упорито и в правилната посока“, подчерта на финала водещият на срещата – заместник-областният управител Антоний Андонов.