Проведе се втора работна срещи на експертните екипи от общините-партньори по проекта за изменение на климатичните промени

На 26 и 27 май 2022 г. се проведе втората от трите работни срещи на експертните екипи от общините-партньори по проекта „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в Република България“. Той се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.

Целта на тази среща беше да се постигне съществен напредък в изготвянето на аналитичните доклади на базата на предвидените в методологията стъпки, както и на базата на наученото и споделения опит по време на учебните пътувания в Норвегия. Акцентите в работата по докладите бяха анализът на наличната информация, с цел аргументиране на избраните заплахи за всяка община и съответно набелязаните инвестиционни мерки.

Участваха експертните екипи на партньорските общини, екипите на НДЕФ и на българските консултанти от аналитично-креативна група.

За първи път от началото на проекта целият експертен състав на партньорството беше заедно в първата присъствена среща. В рамките на нея беше извършен анализ на заплахите, към които се насочва всеки общински екип, паралелно с това се обсъди начинът на ползване на необходимата информация. Акцентът беше за конкретното място, към което е насочена инвестиционната мярка.

За всички участници беше полезно споделянето на опита от пътуванията в Норвегия. В представените предложения за инвестиционни мерки, доминираха идеи от видяното в Норвегия.

Всяка община представи избраната мярка с прилагане на анализа от методологията PESTEL, като имаше опонент в лицето на друга община (тази, която в края на процеса ще даде оценка на съответния доклад).

Следващата работна среща ще се проведе в рамките на 8 – 10 юни 2022 г. в София. Тогава се очаква да се финализира работата по инвестиционните мерки на проекта и да бъдат окончателно оформени аналитичните доклади в готовност за публичното им представяне в общините.