Проведе се работна среща за координиране на дейностите по проверка и поддръжка на язовирите в област Сливен

Днес в Областна администрация се състоя работна среща на Междуведомствената комисия, която ежегодно извършва проверка на техническото състояние на язовирите в област Сливен.

Председател на Междуведомствената комисия е заместник-областният управител Антоний Андонов и в нея са включени експерти от Областна администрация и представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и териториалното поделение на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция по метрологичен и технически надзор.

Целта на срещата, ръководена от г-н Антоний Андонов, бе да се координира и планира дейността на Междуведомствената комисия през 2023 година. В хода на дискусията бяха приети предложения за по-добро и своевременно съгласуване на графиците за извършване на годишните проверки на язовирите в Сливенска област. Обсъдени бяха и вариантите за промяна в статута на някои неопасни и с отпаднала функция язовирни съоръжения. Всички участници в работната среща бяха единодушни, че е необходимо да се прилага цялостен, системен подход и да се търси оптимизиране на нормативната уредба, свързана с почистването на речните корита. Този въпрос ще бъде във фокуса на внимание и по време на предстоящата на 26 и 27 януари в Сливен работна среща на областните управители.

Заместник-областният управител Антоний Андонов подчерта, че Областна администрация ще продължи да подпомага организационно и логистично дейността на Междуведомствената комисия и посочи, че предложенията от институциите, участващи в нея, ще бъдат разгледани представени на вниманието на съответните държавни структури и институции.