Проведе се Общо събрание на Асоциацията по ВиК в Сливен

Под председателството на областния управител днес се проведе редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Сливен.

В заседанието взеха участие г-н Афузов, като представител на Държавата в Асоциацията по ВиК, и упълномощени представители на четирите общини Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

В дневен ред бяха включени: отчет за изпълнението на бюджета и годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен“ ООД за 2022 г., обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията за 2023 г., одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен“ ООД за 2024 г. и обсъждане на Годишния отчетен доклад на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД за 2022 г.

Всички отчети и направени предложения бях приети от участниците в заседанието.

Повече информация за дейността на Асоциацията по ВиК в област Сливен е достъпна тук:

https://regionsliven.com/asociacia-po-vik