Прoменят oрганизацията на движение в Сливен дo 9 oктoмври заради ВиК-ремoнтите

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в
периода 26.09.2022 – 09.10.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-
монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.
В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на
движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:
I. Строителни дейности по водопроводната мрежа:
1. Главен клон I висока зона (3) преминаване през реката срещу ул. „Шаркьой“;
2. Главен клон I висока зона (10) по бул. „Панайот Хитов“;
3. Главен клон II висока зона (1) по бул. „Тракия“;
4. Главен клон III висока зона (3) по ул. „Асен Златаров“;
5. Клон 114 висока зона по бул. „Панайот Хитов“;
6. Възстановителни работи по ул. „Добри Добрев“;
7. Възстановителни работи по бул. „Тракия“;
II. Строителни дейности по канализационната мрежа
1. Главен клон X по бул. „Христо Ботев“;
2. Пътно-възстановителни СМР по бул. „Христо Ботев“
Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане
и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в
агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на
обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура
№ BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз
чрез Кохезионен фонд.
"Водоснабдяване и Канализация – Сливен "ООД се извинява на своите потребители за
причиненото неудобство.