Продължава приемът на документи за потребители и социални асистенти

Община Сливен, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, обявява, че  продължава с приема на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на социалната  услуга „Асистентска подкрепа“ .
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.
Асистентската подкрепа се предоставя в зависимост от индивидуалните потребности на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.
Социалната услуга се предоставя от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:
лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

1. Заявление по образец;

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК (ако има такова);

4.Копие от медицински протокол на лекарска консултативна комисия (ако има такъв);

5. Медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние;

6. Копие на документ за настойничество/попечителство;

7. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец (Приложение №2)

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа”, завяват желанието си за ползване на услугата – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице:

– в сградата на Община  Сливен всеки работен ден от 8 до 12 часа и от 13 до 16.30 часа на гише №8 в Центъра за административно обслужване на граждани;

– по телефон на номера: 044 611 162; 044 611 124; 044 611 313; 044 611 330;

– по електронна поща: : soc_help@sliven.bg.
Лицата, желаещи да кандидатстват за обявената позиция „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да са лица в трудоспособна възраст, психически и физически здрави, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност. Необходимите документи за кандидатстване са:

·        Заявление по образец;

·        Документ за самоличност (за справка);

·        Автобиография по образец (Приложение №2);

·        Копие на документ за завършено образование;

·        Копия от документи за допълнителна квалификация (удостоверения, сертификати за преминати обучения и др. (при наличието на такива);

·        Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);

·        Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец (Приложение № 3);

·        Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността,  за която кандидатства, по образец  (Приложение № 4);
Лицата, желаещи да кандидатстват за „социални асистенти“, заявяват желанието си лично на гише №8 в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Община Сливен, бул.“ Цар Освободител“ №1, всеки работен ден от 8 до 12 часа и от 13 до 16.30 часа, като документите могат и да се изтеглят от електронната страница на Община Сливен на адрес : https://mun.sliven.bg/
За допълнителна информация тел. 044/611 124 – Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ в Община Сливен.