Продължава изпълнението на проекта на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации Сливен и Нова Загора

 

Приключиха дейностите по реконструкция на пречиствателните станции за отпадъчни води в гр. Сливен и в гр. Нова Загора. В процес на изпълнение са дейностите по рехабилитация, ремонт и изграждане на 54,71 км. водопроводна мрежа и 44,8 км. канализационна мрежа в двете населени места, като в кв. Речица на гр. Сливен ще бъде изградена канализационната и реконструирана част от водопроводната мрежа. Също така продължават и дейностите по разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА), дейности по изграждане и внедряване на географска информационна система (GIS), с които ще се осъществява контрол и управление на ВиК инфраструктурата.

Към момента в гр. Сливен са изпълнени 83% от дейностите по реконструкция на водопроводната мрежа и близо 86% от предвидените дейности по доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа. В кв. Речица са изградени 56% от канализационната и 48% от водопроводната мрежа.

В град Нова Загора са изпълнени 100% от строително–монтажните работи по водопроводната и канализационната линейна инфраструктура , като в момента се работи по възстановяването на уличните настилки.

От датата на стартиране на строително-монтажните работи в гр. Сливен, включително и кв. Речица и в гр. Нова Загора са изградени и рехабилитирани 26 519,10 м. канализационна и 36 453,90 м. водопроводна мрежа. Дейностите по реконструкция на пречиствателните станции за отпадъчни води са изпълнени.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 136 436 439,59 лв., като  финансирането от ЕС, чрез Кохезионния фонд е на обща стойност 83 122 774,95 лв., а националното съфинансиране е на стойност 14 668 724,99 лв.

Повече информация за проекта, можете да намерите тук: Начало – „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД (vodazahorata.eu)