Приключи изпълнението на проект „Партньори за развитие на Община Сливен”

Приключи изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0025-С01 „Партньори
за развитие на Община Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
Бенефициенти по проекта са Фондация „Регионален център за икономическо
развитие” гр. Сливен, с партньор Община Сливен.
Проектът имаше основната цел да повиши гражданското участие в работата на
Община – Сливен и подобряване на прозрачността й.. Целеви група по проекта са:
служителите от Община Сливен, НПО, бизнес организации, граждани.
Дейностите допринесоха за повишаване на взаимодействието между
администрацията и гражданското общество и включваха проучвания, анализи и
препоръки за работата на общинската администрация, добри европейски практики,
модел, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране
и изпълнение на политики, граждански мониторинг върху действията на
администрацията, публични обществени обсъждания по обществено значими за
общината теми, инициативи или документи, широка информационна кампания за
разпространение на резултатите.
Продължителността на проекта беше 12 месеца, по времето на които се
изпълниха и заложените специфичните цели:
– Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики от
Община – Сливен.
– Създаване на възможности за засилено участие на гражданското общество в
управлението.
– Трансфер на добри практики за гражданско участие от страните – членки на
ЕС.
– Въвеждане на иновативен механизъм за обратна връзка с гражданите от
Община –Сливен.
– Повишен капацитета на партньорските организации в изпълнението на
проекти за местно регионално развитие.
Проектните цели кореспондират на Стратегическа цел 2 на ОП „Добро
управление” – „Партньорско управление с гражданите и бизнеса” и Стратегическа
цел 3 „Открито и отговорно управление“

Събития
Във връзка изпълнението на проект BG05SFOP001-2.025-0025-С01
„Партньори за развитие на Община Сливен”, финансиран от Оперативна програма
„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, РЦИР Сливен и Община Сливен проведоха широка информационна
кампания за разпространение на постигнатите резултати.
По проекта бяха организирани следните събития:
 Обществено обсъждане на тема „Подобряване на градската среда – резултати
и предизвикателства;
 Обществено обсъждане на тема „Читалищата – участници в гражданското
управление по кварталите в града и в малките населени места”;
 Обществено обсъждане на тема „Партньорство и сътрудничество между
неправителствените организации и Община Сливен”;
 Обществено обсъждане на тема „Партньорство и сътрудничество между
бизнеса и Община Сливен”;
 Еднодневна кръгла маса;
 Заключителна конференция.
Събитията бяха посетени от над 125 души и се съставиха аналитични доклади,
включващи конкретни препоръки за подобряване на работата на общинската
администрация. Всички анализи ще бъдат достъпни на сайта на РЦИР Сливен и
Община Сливен.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.