Приета бе Областната аптечна карта на област Сливен

Заседание на Комисията за изготвяне на Областна аптечна карта на област Сливен се състоя днес. То бе ръководено от областния управител Минчо Афузов и в него взеха участие заместник-областният управител Антоний Андонов и експерти от Областна администрация, директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Николина Иванова, заместник-кметове и експерти от общините Нова Загора, Котел, Твърдица и Сливен, ресорни експерти от РЗИ и РЗОК – Сливен, представители на Регионалната фармацевтична колегия и Българската асоциация за закрила на пациентите.

Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Областната аптечна карта съдържа статистически данни и анализи за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение; броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки; броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеките на територията на областта. Заедно с това в отделен документ към Областната аптечна карта се предлага становище относно необходимия минимален брой аптеки, магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеките съобразно потребностите на населението в съответната област. Целта на тази информация е да се създаде актуална база данни за наличната аптечна мрежа във всеки региона и впоследствие да се предложат мерки за нейното оптимизиране.

За област Сливен фактическата ситуация е следната: според получените данни, изчислени по специална методика, за Сливенска област аптеките трябва да са с 28 повече, в сравнение с разкритите към момента. Броят на магистър-фармацевтите трябва да е със 133 повече, а на помощник-фармацевтите – с 45. Предвид наличните географските особености, броя на реално пребиваващите лица и наличието на лекарска практика, е установена необходимост от разкриването на аптеки с ръководител магистър-фармацевти в селата Градец и Ябланово. Тревога буди и фактът, че на територията на областта липсват аптеки в малките населени места, както и денонощни аптеки. Идентифицирана е потребност от разкриване на поне по една денонощна аптека в общинските центрове – Котел, Нова Загора и Сливен, като според методиката (изработена на база брой население) такива е наложително да съществуват поне в градовете Нова Загора и Сливен.

В хода на заседанието като съществуващи проблеми бяха очертани дефицитът на кадри – магистър фармацевти и помощник-фармацевти, в област Сливен, липсата на механизъм за задържане на аптечни специалисти в малките общини и населени места, както и несъвършенствата в нормативната база, които възпрепятстват разширяването на аптечната мрежа към най-уязвимите населени места и групи. Участниците бяха единодушни за необходимостта от намеса на държавата при разрешаването на тези проблеми.

„Ситуацията е доста тревожна. Очакваме вашите конкретни предложения за нормативни и законодателни промени, с цел нейното подобряване. Считам, че приетата Областната аптечна карта е една добра база за очертаване както на дефицитите, така и за предприемане на местни и законодателни инициативи, които във времето да доведат до положителни промени“, каза в края на заседанието заместник-областният управител Антоний Андонов и декларира готовността на Областна администрация да съдейства при намирането на конкретни решения.