През 2019 г. годишната брутна заплата в Сливенско се е увеличила с 10.8%

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38 340, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 333 души или с 0.9%. Намаление се наблюдава в 9 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“ (49.1%), „Добивна промишленост“ (12.5%), „Транспорт, складиране и пощи“ (6.7%) и „Финансови и застрахователни дейности“ (6.5%). Увеличение на наетите е регистрирано в десет икономически дейности – като най-значимо е в отраслите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (39.0%), „Административни и спомагателни дейности“ (28.1), „Други дейности“ (9.2) и „Строителство“ с 4.9%.

В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно 30.5% и 14.9%. По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. областта заема 16 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 768.5 хил., а най-малък в област Видин – 15.7 хиляди.

В област Сливен средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 11 085 лв., при 15 209 лв. средно за сраната.

По размер на средната работна заплата за 2019 г. област Сливен заема 23-то място сред 28-те области в сраната. С най-висока средна заплата е област София (столица) – 21 040 лв., а с най-ниска област Благоевград – 9 810 лева.

През 2019 г. средната годишна брутна заплата в област Сливен се увеличава спрямо 2018 г. с 10.8%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са „Административни и спомагателни дейности“ (46.2%), „Добивна промишленост“ (29.4%) и „Други дейности“ (17.9). Намаление се наблюдава в сектор „Операции с недвижими имоти“ с 11.6%.