Преобладаващата част от жилищата в Сливенско са с две и три стаи

Към 31.12.2020 г. броя на стоманобетонните и панелните жилищни сгради е 1 212 или 2.0% от общия брой жилищни сгради и спрямо предходната година се увеличават с 21 (1.8%). Тухлените сгради са 49 627, а относителният им дял от общия брой на жилищните сгради в областта е 83.9%.

Структурата на жилищата според броя на стаите се запазва на нивото от 2019 година. Преобладаващата част от жилищата в областта – 62.2% са с две и три стаи. Делът на едностайните жилища е 8.5 %, а на жилищата с четири и повече стаи – 29.3%.

Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище е 2.0.

Средната полезна площ на едно жилище в областта е 73.0 кв. м, като в градовете тя е 72.9 кв. м, а в селата – 73.1 кв. метра.

Към 31.12.2020 г. жилищната площ средно на едно лице в градовете е 31.6 кв. м, а в селата – 31.9 кв. метра. Жилищната площ средно на едно лице за областта е 31.7 кв. м при средна за страната – 36.0 кв. метра.