Преките чуждестранни инвестиции в Сливен възлизат на 159.0 млн. евро

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2020 г. възлизат на 159.0 млн. евро, което е с 0.2% повече в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 136.9 млн. евро, като е регистрирано увеличение от 1.6% спрямо предходната година. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор „Операции с недвижими имоти“ – 8.8 млн. евро, сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 5.6 млн. евро и сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 3.8 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2020 г. се наблюдава нарастване на направените инвестиции в промишления сектор, като относителният им дял се увеличава с 1.2 пункта в сравнение с предходната година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Сливен – 90.5 млн. евро, следвана от община Нова Загора – 68.6 млн. евро.