Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в Сливенско са намалели

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2019 г. възлизат на 158.7 млн. евро, което е с 1.7% по-малко в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 134.8 млн. евро, като е регистриран спад от 0.2% спрямо предходната година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Сливен – 80.7 млн. евро, следвана от община Нова Загора – 72.8 млн. евро.

По окончателни данни през 2019 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 226.6 млн. лв., което е с 4.7% повече в сравнение с 2018 година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Индустрия” – 93.7 млн. лв., или 41.3% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2018 г. показателят бележи ръст от 39.2%. На второ място е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с 53.2 млн. лв., или 23.5% от общия обем, като се отчита намаление от 20.6% спрямо 2018 година. Разходите за ДМА в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” са 45.8 млн. лв., или 20.2%, като спрямо 2018 г. инвестициите в сектора се увеличават с 11.7%.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г. по видове. Спрямо 2018 г. се наблюдава ръст на относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура с 9.7 процентни пункта и на закупуване на земя – с 0.9 процентни пункта. Същевременно се наблюдава намаление на относителния дял на транспортни средства – с 4.8 процентни пункта, на сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 4.0 процентни пункта и на други разходи – с 1.8 процентни пункта.