Предстои състезние на проекти, отразяващи смисъла и значението на Стария бряст като символ на Сливен

  • Общественият съвет за Стария бряст утвърди техническо задание за обемно-пространствено решение на площада при Стария бряст. От изключително значение е постигането на максимален синтез с природните дадености – задължително условие е съхраняването на част от кореновите издънки и от изсъхналия ствол на Стария бряст

Техническо здание за обемно-пространствено решение на площада при Стария бряст беше обсъдено и прието на третото заседание на обществения съвет за Стария бряст, проведено в сливенската зала „Май“. Точка първа в дневния ред на заседанието бе приемането на Правила за работата на обществения съвет с председател зам.-кметът Пепа Чиликова.

Проектостатута на техническото задание бе представен от художника Илиян Урумов, председател на представителството на СБХ в Сливен. Шест седмици работната група, излъчена от обществения съвет, е работила над него, издирвайки множество статути от такъв тип в страната, за да избере най-удачния за Сливен вариант. В заседанията й, под председателството на зам.-кмета Пепа Чиликова, участват арх. Петко Любенов, инж. Атанас Кънев, художниците Илиян Урумов и Кунчо Кунчев, Стефан Стефанов, общественик и председател на фондация „Старият бряст“, директорът на регионалния исторически музей д-р Николай Сираков. След направените проучвания и консултации и с екоексперти в лицето на ландшафтен архитект Емилия Кючукова, работната група се обединява около идеята да се проведе открит конкурс с максимално широко участие, за изработване на обемно-пространствено решение за площада при Стария бряст. На авторите, участващи в конкурса, се дава максимална свобода, като основната задача е да се запази символното за Сливен значение на Стария бряст. Конкурсът ще има награден фонд 10 000 лева. Ще се присъдят първа, втора и трета награда, а представените от авторите идейни макети и чертежи ще останат на разположение на община Сливен.

Какви са основните параметри на приетото от обществения съвет Техническо задание? Идеята на конкурса е, със средствата на архитектурата, визуалните изкуства и наличните природни ценности,  да се изготви идеен проект за пространствено-пластично оформление, който да отразява смисъла и значението на Стария бряст като символ на Сливен. Старият бряст е безспорен исторически знак на Сливен, намерил място в герба на града, за поколения наред той е място за срещи и комуникация между гражданите на Сливен. Целта е постигане на въздействащо обемно-пространствено решение, което да се вписва адекватно в прилежащата градска среда.

В исторически аспект, Старият бряст е единственото дърво, останало от вековната гора „Magna Silva Bulgarica“. Според уважавания историк на Сливен Васил Дечев, „Трайното му присъствие в хорнотопа на Сливен, съпроводено с известна енигматичност, утвърждава функциите му на висок символ“ и то така, че „Старият бряст се осмисля като Дървото на живота и познанието, чрез което се възпроизвежда паметта и знанието на сливенци“.

Изискванията към проекта за визуално-пластично решение са: създаване на убедителен образ, оригиналност на авторската идея, хармонично вписване в прилежащата градска среда и постигане на силно визуално въздействие. Заданието предоставя на авторите свобода на избора на материали и на пластично решение с гарантирана дълготрайна естетика и без изисквания за специална сложна поддръжка.

От изключително значение за обемно-пластичното решение е постигането на максимален синтез с природните дадености, поради което задължително условие е съхраняването на част от кореновите издънки и част от изсъхналия ствол на Стария бряст. Препоръчително е да бъдат съхранени елементите от гранит в основата на Стария бряст, дело на Стоил Бакалов.  В композицията трябва да бъде интегриран текста „Старият бряст – Ulmus minor Mill. Полски бряст на около 1000 години. Дърво на България за 2013 г. Дърво на Европа за 2014 г.“ От авторите се очаква и предложение за оригинално художествено осветление в синтез с пластичното решение и даденостите на средата.

Техническото задание дава указания за обема и формата на конкурсните предложения, в това число заявление, ситуационно решение, фото-реалистична визуализация или макет, обяснителна записка и бюджет, при предоставени от възложителя изходни данни и материали. То ще бъде качено на сайта на общината след приключване на парламентарните избори на 4 април.

Всички действия по обявяването и провеждането на конкурса ще бъдат предприети след съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ към Министерството на културата, тъй като през 1970 г. мястото при Стария бряст на Сливен е обявено за недвижима културна ценност.

Щилияна Василева – секретар на Обществен съвет за Стария бряст