Представители на различни институции в града обсъдиха социалните услуги в Сливен

На 3 ноември се проведе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, както и публична дискусия, на които се обсъди Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Беше дискутирано и предложение за Национална карта на социалните услуги в частта социални услуги на общинско ниво.

Присъстваха директори на социалните услуги, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, представители на РУО, РЗИ, РУ на МВР.

След дискусиите Община Сливен частично не приема Картата по отношение на социалните услуги на общинско ниво като най-важните акценти са както следва:

1 – В Картата в точката, касаеща резидентната грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания са планирани 21 места, с което Общината не е съгласна и предлага те да станат 30 с цел осигуряване грижа за чакащите за ползване на услугата.

  1. В точката, отнасяща се до за интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи в Картата е са планирани 13 места, вместо 45, тъй като направените анализи ясно отчитат, че има 48 потребители с установена потребност от постоянни медицински грижи.
  2. При Асистентска подкрепа е заложено е съществуващите 278 места да станат 778.