Председателят на Общински съвет-Котел Христина Чолакова беше лектор на обучение, организирано от НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България организира обучение за новоизбрани кметове и общински съветници от Югоизточния район за планиране, което се проведе в гр. Бургас.

Председателят на Общински съвет-Котел Христина Чолакова участва във форума като лектор по темата „Управленски процеси в общината”. Бяха дискутирани въпроси свързани с взаимодействието между кмет и общински съвет, правомощия на общинските съвети, процедурата по внасяне и обсъждане на предложения в общинските съвети, обърнато бе внимание на протестите и жалбите срещу нормативните актове на общинските съвети като в тази връзка бяха дадени практически насоки. Обсъдени бяха функциите на служителите, назначени в звената по чл.29а от ЗМСМА.

В обучението взеха участие и председатели на постоянни комисии в Общински съвет-Котел. Г-жа Христина Чолакова подчерта необходимостта от участие на общинските съветници в различни форми на обучения и повишаване на компетенциите, поради широкия спектър проблеми, които им предстои да разглеждат в рамките на мандата.