Предлагат нова методика за изчисляване на линията на бедност

Нова методика за изчисляване на линията на бедност предлага Министерството на труда и социалната политика, като проектът е качен за обществено обсъждане.

Методиката следва да се промени като линията на бедност се определя, съгласно отчетената от изследването EU-SILC, без корекция, пише в мотивите към проекта.

Според сега действащата методика размерът на линията на бедност за следващата година се изчислява, като се индексира линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ за предишната година с индекс на цените на малката по състав кошница от декември на предишната година към декември на предходната година.

Размерът на линията на бедност се определя ежегодно до 31 август и не може да бъде по-малък от определения размер за предходната  година, пише Pariteni.bg.

През 2020 г. методиката беше допълнена с възможност, при резки икономически промени, министърът на труда и социалната политика да предлага размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, но не по-малък от определения размер на линията на бедност за страната през текущата година, когато последната бюджетна прогноза за текущата година предвижда спад на БВП и заетостта и такива спадове се отчитат от НСИ за предходното тримесечие на годишна база. Изключението беше приложено при определяне размера на линията на бедност за 2021 г. за тази година тя е определена на 369 лева.

Според социалното министерство обаче е налице съществено изоставане на стойностите на националната линия на бедност за 2021 г. от линията на бедност, отчетена от изследването EU-SILC. От друга страна през 2021 г. социално-икономическата среда в продължителни периоди е под въздействието на извънредни фактори, които оказват въздействие върху стабилитета на статистическата информация.

Налице са отклонения от отчетените показатели и прогнозните такива, пише в мотивите към проекта. В последната Актуализирана бюджетна прогноза от декември 2020 г. се предвижда за 2021 г. ръст на БВП от 2,5%, коефициент на безработица от 5,2% и ръст на заетостта от националните сметки от 0,9%.

Последните данни от НСИ за първо тримесечие на 2021 г. отчитат спад на БВП от 1,8% на годишна база. За първо тримесечие по данни от наблюдението на работната сила коефициента на безработица е 6,3%, заетостта по данни на националните сметки намалява с 2,5% на годишна база.

Тези резултати дават основание и определят необходимостта от търсене на възможности за промяна в механизма за определяне на линията на бедност за страната, посочват от социалното министерство.