Правитеството одобри промени в инвестиционен проект за изграждане на ВиК инфраструктура в гр. Сливен

Правителството одобри промени в приетия през миналата година Списък на инвестиционните проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране.

Стойността на включения в него обект „Изграждане на улица, улични водопровод и канализация между бул. ,,Бургаско шосе“ и бул. ,,Хаджи Димитър“ от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр. Сливен“ на община Сливен се изменя.

Ресурсът за включената в него част „ВиК“ се намалява на 103 000 лв., а за част „Пътна“ се увеличава до 1 028 895 лв. Промяната е в резултат на идентифицирана от страна на общината техническа неточност при определяне на стойността на обекта за изграждане на уличен водопровод и улична канализация, както и определяне на точната стойност за дейностите по изграждане на двулентово платно, места за паркиране, улично осветление и др. Одобрената обща стойност за обекта не се променя.

С приетата промяна се осигурява необходимите количество и качество на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за опазване на околната среда, и се постига изцяло подобрен достъп на гражданите в града и безопасна, сигурна и развита улична мрежа в града.