Правила и мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон

Новини Котел Kotel

Проблемът за отоплението през зимния период винаги е бил особено актуален. Той е  непосредствено свързан с правилното използване на отоплителните прибори, с предпазните мерки и поведение в случай на пожарна опасност. Неправилното боравене със съоръженията, свързани с употреба на огън, е донесло немалко беди на хората. За съжаление и в наше време, поради грешки при проектирането, монтажа или използването на някои отоплителни инсталации възникват запалвания и пожари. Всички те водят до значими материални щети и човешки жертви, уведовяват от ОДМВР – Сливен.

В зависимост от това къде се разполагат горивните устройства, отоплителните инсталации биват локални (местни) и централни. Локалното отопление се осъществява чрез директни устройства (печки), при които изгарянето на горивото и получаването на топлината става в така наречените котелни помещения, а предаването на топлината в отопляваните помещения става по индиректен път – чрез топлоносител: вода, пара, въздух и др. Очевидно е, че централното отопление е много по-сигурно от локалното по линия на пожарната безопасност. Тук остава открит проблема с печките с водна риза.Същите се монтират в жилищни и обществени помещения и трябва да се третират като локални отоплителни уреди, тъй като горивния процес се извършва в съответните помещения . Актуален тук е въпросът за уредите, до които децата имат достъп.

Основни причини за възникване на пожари през отоплителния сезон са:

-Нестандартни и технически неизправни отоплителни уреди.

-Вградени дървени греди в коминните тела.

– Неизмазани комини.

-Сушене на дрехи върху или в близост до отоплителните уреди.

-Използване на леснозапалителни и горими течности за разпалване.

-Оставяне без наблюдение на отоплителните уреди.

– Детска игра с огън.

При използване на електрически топло-акумулиращи печки опасност представлява и обстоятелството, че се оставят нощем включени под напрежение и без наблюдение. Затова трябва да се захранват от отделен токов кръг, да са с автоматични предпазители и да се монтират върху негорима основа.

Опасност при употребата на газовите печки и бутилки с пропан-бутан са: монтирането им в помещения под равнището на околния терен, в спални, общи коридори, тавани, стълбища, гаражи, бани и перални, в инсталационни и вентилационни шахти, в складове и помещения с повишена опасност от пожар заедно с леснозапалими, избухливи и поддържащи горенето вещества. Всеки газов уред трябва да е термозащитен. Свързването на бутилката с газовата печка трябва да става с метален тръбопровод или цял, без наставки маркуч от специален каучук, устойчив на действието на пропан-бутан и издържащ на съответното налягане. Намаляването на газа става само със стандартен вентил за пропан-бутана, който е пригоден за съответното налягане и е капсулован. Ако въпреки всички взети мерки се допуска изтичане на газ в помещението и възпламеняването му, най-напред трябва да се спре достъпът на газ в мястото на горене. При използване на газови уреди за отопление помещенията, които ще се стопанисват, трябва да имат постоянна естествена вентилация. При възможност бутилката с газ се поставя извън тях, на леснодостъпни и проветриви места.

Под отоплителните печки с твърдо гориво се поставя негорима подложка с размери не по-малко от 30 см пред печката и 10 см встрани. По края на подложката трябва да има праг с височина 3 см, а въздушното пространство под нея да е най-малко 2 см. Не може да се използва друг вид гориво освен предвиденото за определения вид печки; не се допуска разпалване с леснозапалими течности или други лесногорими материали. Димоотводните канали и комините трябва редовно да се почистват от сажди.

При нафтовите печки е задължително да има метална тава за събиране на евентуално разлято гориво. В никакъв случай не трябва да се подава гориво в изгаснала, но все още гореща печка, тъй като нафтовите печки се загряват, създава се взривоопасна газо-въздушна смес и когато се поднесе огнеизточник, неминуемо ще последва взрив. Не бива да се сипва гориво в горящи нафтови печки.

  1. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР

Какво трябва да бъде поведението ни при пожар, причинен от електронагревателен прибор?

В никакъв случай да не се гаси с вода, ако електрическата инсталация не е изключена. Първо трябва да се изключи електрозахранването на прибора.

Да се съобщи на тел.112, ако огънят не е потушен.

Трябва да се има предвид, че електрическите инсталации се гасят с пожарогасители, действащи с инертни газове – въглероден двуокис, халони, или с прахове. Течните горива – с пожарогасители с химическа пяна или прах, а твърдите – с вода.