Позиция на Общински съвет на БСП – Сливен по образователния процес в България

Образованието е ценност, която е в основата на  просперитета на всяка нация. Нашата  цел е  на изхода на средното образование младите хора да са знаещи, можещи, адаптивни и конкурентни в условията на бързо променящия се свят.  Необходимо е създаването на оптимални условия за постигане на онова качество в обучението и възпитанието , което ще гарантира постигането на тази цел.

Училището трябва да продължи да бъде духовното средище, което  не само дава  знания за живота, но и възпитава в изконните български национални ценности. Осигуряването на равни материални условия и добра  образователна среда във всички детски градини и училища  ще гарантира равен достъп до адекватна и качествена грижа на всяко дете и ученик. За реализиране  на целите на обучението трябва да се постигне пълен обхват  на подлежащите на задължително образование ученици.

В системата на професионалните училища учениците  не просто придобиват професия. Те придобиват умения за живота.       Затова професионалното образование трябва да се превърне в осъзнат и предпочитан избор, да бъде качествено, за   да дава възможност за качествен и стабилен живот. Партньорството с бизнеса би създало икономическа стабилност, която води до добре платена работа и добро самочувствие.  

Качествено образование ще се постигне само с високо квалифицирани, владеещи съвременните иновационни  технологии  преподаването  педагогически специалисти,  мотивирани да постигат високи резултати.

Ето защо нашите  приоритети са:

  • Премахване на делегираните бюджети. Финансиране само на държавните и общинските училища.
  • Пълна ревизия на учебните програми и учебното съдържание и съобразяването му с възрастовите и психологически особености на децата и учениците.
  • Прекратяване на подмяната на българската култура и история и засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в духа на традиционните национални ценности.
  • Един учебник по предмет за всеки клас в цялата страна.
  • Реално ангажиране на всички отговорни институции за максимално обхващане в образователните институции на всички подлежащи на задължително образование.
  • Създаване на единен електронен регистър, обвързан със системата на ГРАО, проследяващ образователния статус на всяко дете и ученик.
  • Безплатни детски ясли и градини.
  • Изравняване на материалните условия във всички детски градини и училища. Създаване на среда за обучение, отговаряща на съвременните стандарти.
  • Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия – професия с висока обществена значимост, поставена под контрола и закрилата на държавата. Ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане нивото им над средното за страната.