Пожарна безопасност по време на жътвената кампания

Задължения на собствениците на земи и селскостопанска техника, земеделски кооперации и кметства при подготовката за прибиране на зърнената реколта и опазването й от пожари

Подценяването на изискванията за пожарна безопасност създава условия за възникване на пожари с големи щети. В жътвената кампания не трябва да участва земеделска техника, без тя да е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители.

Опазването на зърнените храни и фуражите от пожари е важна и отговорна задача в дейността на земеделските стопани, органите за пожарна безопасност и цялата общественост.

Опасността от пожари в житните масиви започва още от встъпването им във восъчна зрялост.

Кметът на общината обявява със заповед настъпването на „Восъчна зрялост” и определя мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Противопожарните мерки при провеждането на жътвената кампания и съхраняването на грубия фураж са регламентирани в НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ПНПБИДЗЗ) (изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.).

Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението /ПБЗН/ при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.

Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.

Задължения на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:

– уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;

– парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията;

– организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;

– осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства;

– носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;

– поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

От настъпването на восъчна зрялост на житните култури до окончателното прибиране на сламата в полето, пушенето и паленето на огън се извършва на безопасни места, отстоящи на разстояние от посевите най-малко на 50 метра.

Не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до житни масиви.

По време на жътва в житните блокове задължително се осигурява трактор с водач, с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м, а над 2000 дка и пригодено за пожарогасене съоръжение. При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване. Противопожарните ивици покрай автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа, горските насаждения, сметищата, пчелините, гробищата, железопътните линии, оградите на газо-разпределителните и катодните станции, крановите възли и очистните съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи и други пожароопасни места и обекти също трябва да бъдат с широчина най-малко 6 м. Земеделската и друга техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди и съоръжения и стандартни искрогасители. Акумулаторните батерии да са защитени от удар,  вибрации и от попадане на метални предмети върху полюсите. Електрическите вериги от оборудването да са защитени с предпазители, оразмерени за съответните номинални токове. Тръбопроводите от горивната и хидравличната системи трябва да са защитени от механични и топлинни въздействия и да няма течове. Нагорещените части на двигателите на земеделската техника да не задържат горими частици от смазки, прах, масло и други.

При възникнала авария или техническа неизправност и невъзможност от преместване на земеделската техника от мястото на аварията, дейности да се извършват на самото място  след предварително изораване на ивица с минимална широчина 6 метра около авариралата земеделска машина.

Ежедневно след приключване на работа пожароопасните възли и механизми в земеделската техника / двигатели, акумулатори, турбокомпресори, колектори и газоотводни тръби, гориво и масло проводи и ел.оборудване/ се почистват от наслоен прах, горими растителни отпадъци и масло.

Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е абсолютно забранено.

Участниците в жътвената кампания са длъжни да предприемат мерки за съобщаване на органите на ПБЗН, при забелязан пожар в житни масиви и участват в гасителните действия.