Повишават най-ниските заплати на чиновниците

Повишаване на заплатите на чиновниците от държавната администрация. Това предвиждат промени в наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, които са пуснати за обществено обсъждане.

Повишението ще бъде за най-ниските заплати на чиновниците. Промяната се прави тъй като във ведомствата има много хора, които работят на една и съща позиция и се справят еднакво със задачите си, но получават различни заплати, става ясно от мотивите. Една от причините за това е по-бавното вдигане на заплатите на дългогодишни служители и желанието да бъдат привлечени качествени кадри с даване на високи заплати на постъпващите на работа в администрацията.

Според анализ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото  имущество (КПКОНПИ) показал, че например, служители на длъжност „главен експерт“ в едно и също административно звено и в една и съща степен получават индивидуални месечни заплати с близо 1200 лв. разлика. Подобни случаи се наблюдават и при служители, назначени на длъжност „главен юрисконсулт“, като разликите са над 900 лв.

За длъжността „старши юрисконсулт“ разликата между най-ниското и най-високото заплащане е близо два пъти. В териториалните дирекции на КПКОНПИ ясно се откроява фактът, че инспектори от едно и също звено в една и съща степен получават възнаграждение с от 400 до 1300 лева разлика.

Директори на  териториална  дирекция  получава  възнаграждение,  което  е почти  еднакво  със заплатите на инспекторите в дирекцията, на които са ръководители и за чиято дейност носят отговорност. Законът за държавния служител, респ. Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, не предвиждат основание за увеличаване на индивидуалните месечни заплати  на  служителите  в  посочените  по-горе  хипотези.

В  резултат  на  тези  дисбаланси, квалифицирани служители с устойчиво високи оценки на изпълнението се оказват с „изоставащи“ заплати спрямо други служители, включително новоназначени.

Бизнесът против по-високи заплати за администрацията

Промяната в заплатите ще бъде направена по две направления. От една страна в десет комисии и агенции ще бъде дадена възможност за еднократно повишение на ниските заплати.

Това са Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт и Съвета за електронни медии.

Промяната касае 7 121, но се отнася само за тези от тях, при които се наблюдава драстична разлика във възнагражденията при изпълняването на еднакви или равностойни функции.

С друга промяна ще бъде повишено минималното ниво на заплатите за редица длъжности в администрацията. Например за някои длъжности минималната заплата ще нарасне от 680 лв. на 780 лв., за други от 700 лв. на 790 лв. и т.н. Така новите служители в администрацията могат да разчитат на по-високи възнаграждения при постъпване на работа.