Почти няма чужди инвестиции в България

Преките чуждестранни инвестиции в България остават символични през април, като добрата новина е, че поне не са отрицателни. Данните на Българската народна банка (БНБ) показват, че общата им стойност (дългови инструменти, дялов капитал и реинвестирана печалба) достига едва 23.9 млн. евро. Спадът спрямо април 2019 г. е 85% и както обикновено става въпрос почти изцяло за заеми, които компаниите майки отпускат на българските си дружества.

За първите четири месеца на годината статистиката отчита общо 155 млн. евро преки чуждестранни инвестиции, но това число се дължи изцяло на реинвестираната печалба на дружествата с чужда мажоритарна собственост. При сравнение с година по-рано има спад с повече от 50%.

Инвестициите в дялов капитал (придобиването и създаването на собственост и покупка на имоти) са отрицателни в размер на 25 млн. евро. Дори дълговите инструменти са отрицателна величина за 4-месечния период, като дори „силният“ април  от гледна точка на заемите.

БНБ публикува и данните за отрасловото разпределение на инвестициите. От тях се вижда, че има сектори, в които са вложени чужди средства, като търговията и ремонта на автомобили, във финансовата и застрахователната дейност, в добивната промишленост, както и при имотите. Но има и голямо изтегляне на капитали в преработващата промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – април 2020 г. са от Германия (63.6 млн. евро) и Русия (55.9 млн. евро).