Пет български банки под директен надзор на ЕЦБ

Пет български търговски банки влизат под директния надзор на Европейската централна банка, считано от 1-ви октомври тази година.

Това е част от сътрудничеството с европейската финансова институция и е предвидено по пътя на България към присъединяването към еврозоната и еврото.

Списъкът на ЕЦБ включва УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, Обединена българска банка АД, Юробанк България АД, известна като Пощенска банка, и Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Това решение е част от процеса на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ. т.е. тясното сътрудничество с Европейския банков съюз съгласно решение на Европейската централна банка от 24 юни 2020 година.

Началната дата на тясното сътрудничество между ЕЦБ и БНБ е 1-ви октомври 2020 г. От тази дата Радослав Миленков – подуправител, ръководещ „Банков надзор“ на БНБ, ще представлява страната ни в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително и с право на глас.

ЕЦБ също така ще отговаря за наблюдението над по-малко значимите институции, които остават обект на директен надзор от БНБ, и за общите процедури за всички поднадзорни лица.

Наблюдението над по-малко значимите банки от страна на ЕЦБ ще включва контрол по прилагането на общите надзорни стандарти на Единния надзорен механизъм. ЕЦБ ще разполага с определени директни правомощия по отношение на по-малко значими институции, свързани с процеса на издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции, включително и поемане на директен надзор над по-малко значими институции.

За целите на надзора над по-малко значимите банки към Единния надзорен механизъм на ЕЦБ е създадена структура, в която Българската народна банка ще участва. В рамките на структурата се обсъждат въпросите на надзора над по-малко значимите институции на страните от Единния надзорен механизъм.