Пенсионери и хора с увреждания могат да кандидатстват в Община Сливен за здравна и лична помощ

Община Сливен обявява прием на заявления от желаещи да ползват интегрирана здравно-социална услуга, която ще се предоставя от мобилен екип специалисти. Услугата е по Проект № BG05SFPR002-2.001-0034-С01 „Грижа в дома в община Сливен“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021-2027, чийто бенефициент е Община Сливен.

Право да кандидатстват имат хора с увреждания и възрастни хора с невъзможност от самообслужване.

Интегрираната здравно-социална услуга  ще се предоставя за период от 12 месеца, в дома на потребителя от мобилен екип специалисти, с продължителност и интензитет, определени в индивидуална оценка на потребителя.

Образци на заявления по образец за кандидатстване могат да се получат всеки работен ден в сградата на Община Сливен, на адрес: ул. „Цар Освободител“ № 1, Център за административно обслужване – гише № 8. Към заявлението следва да се приложат, при наличност – копия на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, удостоверяващ, че кандидатът има увреждания и/или ограничения с невъзможност за самообслужване. Потребителите на услуга по проекта не дължат такса.