Печалбата на банките се вдигна с 50% за година, стигна 1,2 млрд. лв.

Почти с 50% се е увеличила печалбата на банките за седемте месеца на годината, достигайки 1,2 млрд. лв. в края на юли, показват данни на Българската народна банка (БНБ). Увеличението спрямо същия период на 2021 г. е 400 млн. лв.

Приходите от лихви на банките са нараснали с 10,1% на годишна база, или 177,4 млн. лева, до общо 1,92 млрд. към края на юли тази година. Увеличението отговаря на високата кредитна активност както при ипотечните, така и на потребителските кредити. Заемите за жилище са нараснали с 18,2% на годишна база през юли, докато тези за потребление се вдигат с 13,1%.

Същевременно разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, намаляват с 95 млн. лв., или с около една трета спрямо начислените за същия период на миналата година, и в края на юли 2022-а са 244 млн. лева.

Активите са се увеличили с 3 млрд. до 145,1 млрд. лв. На месечна база са нараснали кредитите и авансите, а делът им в структурата на балансовите активи се увеличава от 60,7 до 63,3%, посочват в анализ от БНБ.

Общите брутни кредити и аванси през юли са се увеличили с 5,5 млрд. до 95,3 млрд. лева. Основен принос имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 47,3% до 4,2 млрд. лв. и в края на юли възлизат на 13 млрд. лева.

Депозитите в банковата система пък са нараснали с 2,9 млрд. до 124,7 млрд. лева. Увеличили са се и депозитите на бизнеса с 1,3 млрд., а на домакинствата – с 842 млн. лв.

16,6 млрд. лв. достига собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли, като спрямо предходния месец се е повишил с 233 млн. лв. главно заради нарастването на печалбата през периода.

(24часа)