„Пътна полиция“-Сливен с информация, относно пререгистрация на автомобили с поставена газова уредба

Във връзка със зачестили запитвания на граждани, относно пререгистрация на автомобили, на които е поставена допълнителна газова уредба, сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Сливен уведомява гражданите:

При монтиране на допълнителна уредба, позволяваща работа на двигателя на автомобила с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се изисква изменението в конструкцията да бъде заявено в Пътна полиция. Това изискване е в сила от 2014 г.

Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство или упълномощено от него лице. На база на заявлението се извършва промяна на данните в свидетелството за регистрация на МПС. За да бъде издаден нов талон с отразен в него съответния вид гориво, собственикът на превозното средство  трябва да представи удостоверение за първоначална проверка на газовата уредба. Този документ се издава от лицензиран сервиз. Промяната на данните за вида на горивото трябва да се заяви от собственика или упълномощено от него лице в Пътна полиция при извършване на първата промяна в регистрацията, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 година на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изискуема  по чл. 148 ал. 1 от Закона за движение по пътищата.

Пътна полиция изисква следните документи при пререгистрация на МПС, регистрирани след месец септември 2014 година: удостоверение за първоначална проверка от лицензиран сервиз;
свидетелство за регистрация на МПС част 1 и част 2; полица за валидна застраховка „Гражданска отговорност; валиден документ за самоличност на собственика или на упълномощеното от него лице; нотариално заверено пълномощно

За всички, регистрирани преди септември 2014 година, се изисква: паспорт на АГУ, изрядно попълнен и без корекции, издаден от лицензиран сервиз; знак за годишен технически преглед; свидетелство за регистрация на МПС част 1 и част 2; полица за валидна застраховка „Гражданска отговорност; валиден документ за самоличност на собственика или на упълномощеното от него лице; нотариално заверено пълномощно.

Стойността на услугата е 20 лева.

Пререгистрацията се извършва по документи и не е необходимо да се явявате в Сектор „Пътна полиция“ с моторното превозно средство.