Първа копка на реконструкцията на ВиК мрежата на Сливен бе положена днес

Стойността на проекта за подмяна на водопроводни и канализационна мрежи и съпътстващите ги съоръжения възлиза на близо 31,5 милиона лева. Прогнозният срок за приключване на строителните дейности е 31.01.2023 година.

Символично полагане на първа копка на реконструкцията на ВиК мрежата в Сливен се състоя днес в района на Дамарския мост в областния град. Изграждането на нови и модернизацията на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи е основна част от най-големия инфраструктурен проект на ВиК-Сливен“, за „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд.

В приветствие към гостите на официалната церемония, сред които председателя на общинския съвет в Сливен Димитър Митев, експерти от общината, областната управа, журналисти и граждани, управителят на „ВиК-Сливен“ инж. Севдалин Рашев изрази задоволството си, че най-сетне е факт осъществяването на един дълго очакван проект, за който екипът на ВиК-Сливен и водещи консултанти са положили много усилия и старание. Строителните работи са доста напреднали и предвидената нова и реконструирана водопроводната мрежа вече е изпълнена на една трета, посочи той. Инж. Рашев припомни, че Сливен е град, много добре водоснабден от яз. „Асеновец“ и помпените станции на р. Тунджа, които също претърпяват реконструкция по проекта. Целта е за потребителите да се осигури по-чиста питейна вода, както и чрез системата „Скада“, по-добре да се управляват и разпределят водните количества и да се контролират показателите за качеството на питейната вода. Като друга основна цел на проекта управителят на водното дружество посочи намаляване на загубите на вода, които в момента са много високи и които, след приключването на проекта, ще паднат до приемлив за страната процент. Инж. Рашев изрази благодарност на община Сливен, за помощта по осъществяването на проекта, както и за усилията на ВиК екипите, които две години и половина са работили по проекта.

Стойността на този значим за Сливен проект, за подмяна на водопроводни и канализационна мрежи и съпътстващите ги съоръжения, възлиза на близо 31,5 милиона лева. Средствата са осигурени по европейски проект, със съфинансиране от бенефициента. Основен дял от дейностите се пада на реконструкцията на ВиК инфраструктурата в Сливен. Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност, е част от изпълнението на проект, по който  само в Сливен ще се реконструират 22 089 м водопровод и 738 сградни водопроводни отклонения, ще се изгради и 2924 м канализационна мрежа. Предвидена е подмяна на 19 помпени агрегата на системите „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец и ремонт и подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите – Средна зона напорен водопровод „Хамбара“ и Висока зона напорен водопровод „Бункера“. Заедно с това, за нуждите на разширяването на системата СКАДА, ще бъдат реконструирани 13 шахти и монтирани 4 разходомера с уред за измерване на налягане и отчитане, както и 1000 водомера за сградните водопроводни отклонения.

Ритуалът по стартирането на строителните дейности извършиха заедно управителят на „ВиК“-Сливен инж. Севдалин Рашев и Галя Георгиева – ВиК експерт в община Сливен, с полагане на първа копка и ритуално чупене на бутилка шампанско в кофата на багер. Водосвет за здраве и успешно приключване на така необходимата на Сливен модернизация на водопроводните и канализационни системи, отслужи отец Иван. Събитието се случва в т.нар. светла седмица, която обещава сила и устойчивост на проекта, каза той.

Прогнозният срок за приключване на изграждането на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в Сливен, включително водопроводи до и от пречиствателната станция за питейни води, е 31.01.2023 година.