Отстъпка за данъчни задължения

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Припомняме, че съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, влизащ в сила от 24.03.2020 г., през 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за цялата година.

Задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2020г. могат да бъдат заплатени както следва:

– в брой в Център за услуги и информация от понеделник до петък от 08.00 до 18.00 часа, без прекъсване;

– с ПОС – терминал без допълнителни такси в Центъра за услуги и информация на Община Ямбол от понеделник до петък от 08.00 до 18.00 часа, без прекъсване; в събота от 8.30 до 12.30 часа;

– по банков път – Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344, Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол, SWIFT BIC: SOMBBGSF;

Код за вид плащане: 44 23 00 – ДПС (основание – рег. № на превозното средство);

Код за вид плащане: 44 21 00 – ДНИ (основание – адрес на имота и/или партиден №);

Код за вид плащане: 44 24 00 – ТБО (основание – адрес на имота и/или партиден №);

  • плащане по интернет (през сайта на Община Ямбол);
  • чрез посредник – EASY PAY.

При наличие на стари задължения, съгл. чл. 169, ал.3а, ДОПК, до заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид ще се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

На адрес http://yambol.bg/услуги/местни-данъци-и-такси, след идентификация с ЕГН/ ЕИК и клиентски идентификационен номер (КИН), могат да се извършват справки за подадени декларации, генерирани задължения и извършени плащания. Клиентски идентификационен номер може да бъде получен в Центъра за услуги и информация.