Отпуснати са над 8 000 помощи за отопление в Сливенска област

Дирекции „Социално подпомагане” от областта продължават да приемат заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление по реда на Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП. Крайният срок за подаването им е 31.10.2019 г. Това съобщиха от РДСП-Сливен.

До 28.10.2019 г. в Дирекции  „Социално подпомагане” от областта са подадени общо 11 789 броя заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, както следва:

-община Котел –  3 042 бр. заявления-декларации;

-община Нова Загора –  1002 бр. заявления-декларации;

-община Сливен – 6 312 бр. заявления-декларации,

-община Твърдица –  1 433  бр. заявления-декларации.

От подадените  заявления-декларации до момента са обработени общо 10 532 броя. Отпуснати са 8 985 целеви помощи. Издадените заповеди за отказ са  1547 броя, както следва:

-община Котел – отпуснати 2 195 бр. помощи, отказани 388 бр.  помощи;

-община Нова Загора – отпуснати 882 бр. помощи, отказани 54 бр.  помощи;

-община Сливен – отпуснати 4 945 бр.  помощи, отказани 886 бр.  помощи;

-община Твърдица – отпуснати  963 бр. помощи, отказани  219 бр. помощи.

През предходния отоплителен сезон 2018/2019 г. в област Сливен са подадени 11081 заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, като отпуснатите целеви помощи са 9069 бр., а отказаните  – 2012 бр.

Крайният срок за подаване на заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас изтече на 15.10.2019 г. Изключение се допуска само, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище. В тези случаи заявлението-декларация се подава  не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2019/2020 г. е 250 лева.

От тази година е променен начина на изплащане на помощта, като:

– петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й;

– петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Когато помощта е отпусната и петдесет на сто от размера й е изплатен или предоставен, но съгласно служебно получената информация от Министерство на образованието и науката през втория учебен срок детето не продължи да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, плащането или предоставянето на остатъка от помощта не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява.

През 2019 г. в област Сливен са подадени 1505 броя заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас. До 28.10.2019 г. са отпуснати 1430 помощи, издадени са 66 заповеди за отказ, като 9 от заявленията-декларации са в процес на обработка:

-община Котел –  подадени  – 141 бр. заявления-декларации; отпуснати – 126 помощи; отказани – 14 помощи;

-община Нова Загора –  подадени  – 234 бр. заявления-декларации; отпуснати – 229 помощи; отказани – 5 помощи

-община Сливен –  подадени  – 939 бр. заявления-декларации; отпуснати – 897 помощи; отказани – 34 помощи

-община Твърдица –  подадени  – 191 бр. заявления-декларации; отпуснати – 178 помощи; отказани – 13 помощи.