Открита е процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за ЕО на ОУП на община Котел

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 30.08.2021г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Котел.

 1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Котел, Област Сливен
Пълен пощенски адрес: 8970 Котел, пл. „Възраждане“ № 1

Тел. централа: 0453/423-36

Факс: 0453/425-40

E-mail: kmet@kotel.bg

Кмет на Община Котел Коста Каранашев

Тел. централа: 0453/423-36
Факс: 0453/425-40
Е-mail: kmet@kotel.bg

Лице за контакти: Дорина Митева

е-mail: dorinammiteva@gmail.com

тел. 0896788809

 

 1. Обща информация за предложения план/програма
 1. Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт

Настоящият Предварителен проект на ОУП на Община Котел е изготвен въз основа и при спазване на изискванията на Планово задание за изработване на ОУП на общината, одобрено с решение № 539/30.09.2014 г. на Общинския съвет – Котел, материали от Общинския план за развитие на община Котел 2014-2020 г., ПИРО на община Котел за периода 2021-2027 г., Областна стратегия за развитие на област Сливен за периода 2014-2020 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 -2025, Регионален план за развитие на Югоизточния район за планиране за периода 2014-2020 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., одобрените и/или влезлите в сила Подробните устройствени планове на територията на общината, КВС на землищата, които са допълнени с необходимите топографски елементи.

 1. Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Времевият диапазон за действие на ОУП на община Котел е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 г., в сила от 1.08.2001 г.) и Заданието за проектиране. ОУП на община Котел е с далекоперспективен хоризонт от 15 до 20 години – (до 2039 г.) (но не по-малко от 10 години по задание), като в процеса на планиране и в последствие, в процеса на прилагане, ще се взимат предвид седемгодишните планови периоди за развитие, възприети от ЕС.

ОУП на община Котел се изработва в две фази:

 • Предварителен проект и
 • Окончателен проект.
 1. Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

ОУПО Котел е с териториален обхват територията на община Котел.

 1. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

В териториалния обхват на община Котел, предмет на ОУП, попадат 27 защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). ОУП се съобразява с границите на защитените територии, като въвежда категория Рпз – Природни резервати и забележителности, в която се включват съответните територии обявени по ЗЗТ. Не се очаква реализирането на плана да окаже въздействие върху тях.

Подробен анализ и оценка на въздействията върху Натура зоните в общината е направен в Доклада за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони, приложен към Доклада за ЕО (Приложение 3). Заключението на доклада е, че реализирането на предвижданията на ОУПО няма да доведе до значителна степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0002029 Котленска планина и BG0002058 Сините камъни – Гребенец за опазване на дивите птици, BG0000420 Гребенец, BG0000117 Котленска планина, BG0000139 Луда Камчия, BG0000136 Река Горна Луда Камчия, BG0000196 Река Мочурица и  BG0000164 Сините камъни за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. ОУП на община Котел може да бъде изпълнен от гледна точка на целите на опазване на защитените зони и прилагане на действащите Закон за биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО.

 1. Основни цели на плана/програмата

Общият устройствен план на Община Котел третира равностойно всички територии – земеделски, горски, урбанизирани, защитени и нарушени и определя стратегически тяхното бъдещо използване, опазване и устройство. Съгласно основната цел, поставена в заданието за изработване на ОУП на Община Котел, с предварителния проект на плана се  цели  създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, както и изграждане на комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално – икономически условия.

Тази главна цел по същество обединява следните изисквания:

 • ОУПО да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси. Планът трябва да защитава и гарантира частната собственост, но в същото време да дава възможност за реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент е и балансът между отделните и различни частни интереси;
 • ОУПО да равнопостави различните видове собственост, като в процеса на определяне на функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато определени мероприятия от обществен интерес имат търговска привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да се дава възможност на всички собственици и инвеститори, включително и частни;
 • ОУПО да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на града извън-селищни територии при съобразяване с плана за земеразделянето;
 • ОУПО да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската администрация. Целта е общият устройствен план да бъде оперативен инструмент в ръцете на общинската администрация за ефективно управление на селищната територия. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и да е с възможности за бързо привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на конюнктурата.

В този смисъл при разработвате на концепцията и пространственото развитие на проекта на ОУП на община Котел, са залегнали устройствени изисквания, касаещи територията, а именно:

 • Интегрирано градско (селищно) развитие и обновяване с активно опазване на културно-историческото наследство за урбанистичното ядро на Общината – град Котел и населените места с обекти на КИН;
 • Усъвършенстване на пътната мрежа с оглед подобряване на връзките между населените места и осигуряване на достъп до природните и исторически забележителности;
 • Природосъобразна и поддържаща горско-стопанска дейност в горските територии, съчетана с рекреационно-туристически дейности и опазване на природната среда;
 • Развитие на традиционно земеделско производство и животновъдство, съчетано с рекреационни дейности на алтернативен туризъм.
 • Комплексно развитие и обновяване на Инженерна инфраструктура.

ОУП на община Котел ще бъде стратегически управленски инструмент за прилагане на политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие и начин на устройство на отделните структурни части на територията, който е с далекоперспективен хоризонт от 15 до 20 години – (до 2039 г.) (но не по-малко от 10 години по задание).

 1. Финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции)

Финансирането на плана е от държавния бюджет, вкл. и съфинансиране от общинския бюджет.

 1. Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

ОУП на община Котел се изработва двуфазно (фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект) и е с период на действие до 2039 г.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ОУПО Котел подлежи на обществено обсъждане.

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по изготвения доклад за екологична оценка се провеждат консултации със заинтересованата общественост.

 • Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Органът, отговорен за прилагането на плана е Община Котел.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата.

Органът, отговорен за приемане/ одобряване на ОУПО Котел е Общинския съвет.

 1. Място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Котел: гр. Котел 8970, ул. „Алеко Богориди“ № 1, етаж 2, стая 1 , всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа, както и на https://kotel.bg/

 1. Срок за изразяване на становище

От момента на публикуване на настоящото Съобщение до провеждане на срещата за обществено обсъждане – 01.10.2021г.

 • Начин на изразяване на становище

Становища и мнения по ОУПО Котел и ДЕО могат да се депозират в сградата на Община Котел, деловодство на Общинска администрация Котел: гр. Котел 8970, пл. „Възраждане“ № 1; на факс 0453/425-40 или на e-mail: kmet@kotel.bg

 • Лице за връзка по провеждане на консултациите

Дорина Митева – Директор на дирекция „ППОПИС“ в Община Котел, тел. 0896 788809

Жана Стойчева – ръководител на екипа, изготвил ОУПО Котел, тел. 0889 500702

Косьо Стойчев – член на екипа, изготвил ОУПО Котел, тел. 0878 482461

Катя Найденова – Ръководител на екипа, изготвил ДЕО към ОУПО Котел; тел: 088 679 4778.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУПО Котел и ДЕО е по време на срещата за провеждане на обществено обсъждане на ОУП на община Котел и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него, която ще се проведе на 01.10.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Котел: гр. Котел 8970, пл. „Възраждане“ № 1, залата на Общински съвет.