ОТЧЕТОХА РАБОТАТА ПО НАЙ-МАЩАБНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ НА „ВиК – СЛИВЕН“

  • Целта е да се повиши ефективността на ползване на водите, да се намалят загубите на вода за Сливен с 15 процента, да се повиши качеството на питейната вода

Съществен напредък и положителни резултати бяха отчетени по най-мащабния инфраструктурен проект на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ на междинна пресконференция в Сливен по проекта за „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“. В пресконференцията на тема „Постигнати резултати и предстоящи дейности“ в конферентната зала на хотел „Спорт Палас“ участваха областният управител на област Сливен Веселин Вълчев, зам.-кметът на община Сливен Камен Костов, управителят на „ВиК – Сливен“ инж. Севдалин Рашев, ръководителят на проекта Стефан Петров, граждани, медии, заинтересовани страни.

Основна част от дейностите по проекта в Сливен и Нова Загора са свързани с рехабилитация, ремонт и изграждане на 55 км водопроводна и 45 км канализационна мрежа, и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води на Сливен. Целта е да се повиши ефективността на ползване на водите и да се намалят загубите на вода по водопреносните мрежи. В изпълнение на европейската Директива 98/83/ЕО от 3 ноември 1998 година, ще се повиши качеството на водите, предназначени за консумация.

По проекта е направено доста, строителните дейности по изграждането на ВиК инфраструктура в Сливен се извършват професионално, каза областният управител Веселин Вълчев. Той апелира за повишаване информираността на гражданите за седмичните или месечните графици на строителните дейности и пожела на проекта да бъде изпълнен в срок.

Зам.-кметът по строителството Камен Костов отчете, че са изпълнени над 50 процента от строителните дейности, че община Сливен оказва съдействие и е в постоянна връзка с водното дружество, което е бенефициент по проекта. Той изрази надежда, че държавата ще отпусне целево обещаните допълнителни средства за доизграждане и на водопроводната мрежа в кв. Речица и апелира фирмата изпълнител да спазва временната организация на движението и да се вмества в предвидените срокове.

Управителят на „ВиК-Сливен“ инж. Севдалин Рашев коментира институционалните рамки, цели, показатели и резултати по проекта. Добра работа той отчете по реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води, където ще работи нова технология за изсушаване на утайките със соларна инсталация. Модернизацията на ПСОВ ще бъде приключена в края на годината. 14 км от предвидената нова водопроводна мрежа в Сливен вече е изградена и за управителя на дружеството е реалистично в същия срок да бъде завършена и работата по ВиК инфраструктурата. С финализирането й ще отпадне дискомфортът за гражданите от строителните дейности, за който дружеството се извинява. Фирмата изпълнител има ангажимент да асфалтира поетапно завършените участъци. Целта е да се постигне по-добро управление на водните количества и редуциране на загубите на вода в Сливен с 15 процента. Инж. Рашев припомни, че заради старата  водопроводна мрежа, Сливен е бил на едно от първите места по загуби на вода, което ще се промени сериозно с изпълнението на проекта.

До края на 2023 година трябва да завърши реконструкцията на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Речица – Сливен с дължина 4 580 m. В обхвата й се включва и реконструкция и привързване на сградни водопроводни отклонения (СВО), както и изграждане на пожарни хидранти на нормативно разстояние. В квартала е прокарана около 6000 м битова и дъждовна канализация. Работи се и в източната и в западната част на кв. Речица.

Много важна част от проекта, свързана с въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция за питейни води на Сливен, е „Реконструкция на довеждащи водопроводи за водоснабдителна система – Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, която се очаква да приключи 17.02.2023 година. Ще бъде извършена цялостна реконструкция на довеждащия водопровод от яз. „Асеновец“ до разпределителна шахта в Сливен по трите клона, както и реконструкция на 1170 м от довеждащия водопровод от система „Мечкарево“ до ВВМ на гр. Сливен.

Дейностите по реконструирането на  ПСОВ – Сливен включват изграждане на сграда за обработка на утайки, монтаж на 2 механични сгъстителя за излишна активна утайка, 3 центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка, 2 инсталации за приготвяне и дозиране на полиелектролит, помпи и шекове за транспорт на утайки, реконструкция на утайкоуплътнител, изграждане на силоз за стабилизирана утайка,  изграждане и рехабилитация на 3000 кв.м площадкови пътища, 1360 м нова ограда, изсушителна инсталация за обезводнената утайка. Реконструирането на пречиствателна станция – ПСОВ ще доведе до постигане на екологично пречистване и заустване на отпадъчните води, оползотворяване на утайките от ПСОВ, подобряване на средата за живот, здравето на населението и привлекателността на региона.

Ръководителят на проекта Стефан Петров припомни, че такъв мащабен проект не е реализиран в близкото минало. В момента проектът е на етап фактическо изпълнение на строителните работи, които създават дискомфорт на гражданите, защото в момента няма изградена реална система, която да спира водата само на определени места. Тази система се изгражда сега и тя ще даде възможност за по-ефективно управление на ВиК инфраструктурата за в бъдеще.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд., по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.