От 30 август започват консултациите със заинтересовани лица по ОУП на община Котел

От 30 август започват консултациите със заинтересовани лица по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Котел и Екологична оценка към него.

Считано от 30.08.2021г. Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Котел: гр. Котел 8970, ул. „Алеко Богориди“ № 1, етаж 2, стая 1 , всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа, както и на интернет страницата на Община Котел-  https://kotel.bg/

Срещата за обществено обсъждане на Доклада за ЕО на ОУП на Община Котел – фаза Предварителен проект ще се проведе на 01.10.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Котел: гр. Котел 8970, пл. „Възраждане“ № 1, залата на Общински съвет.

На основание Наредбата за извършване на екологична оценка за планове и програми УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юридически лица, че са изготвени и са предмет на консултации със заинтересованата общественост следните документи: Общ устройствен план (ОУП) на община Котел – фаза Предварителен проект и Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ към него.

Становища и мнения документацията могат да се депозират до провеждане на срещата за обществено обсъждане, в сградата на Община Котел, деловодство на Общинска администрация Котел: гр. Котел 8970, пл. „Възраждане“ № 1; на факс 0453/425-40 или на e-mail: kmet@kotel.bg, както и по време на самата среща.

За контакти от страна на Възложителя на ОУПО Котел: Дорина Митева – Директор на дирекция „ППОПИС“ в Община Котел, тел. 0896 788809, е-mail: dorinammiteva@gmail.com