От 14 декември Община Сливен започва прием на заявления на потребители по проект Топъл обяд за 2021 г.

Община Сливен разработва проектно предложение, с което ще кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001 „3.1 –Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ за предоставяне на топъл обяд и през 2021 г.

В изпълнение на изискванията по проекта започва прием на Заявления на кандидати за потребители от град Сливен и населените места на общината, желаещи да получават топъл обяд в периода от януари до април 2021 г.

Допустими целеви групи:

– Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

– Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

– Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени
потребности.

За периода на осъществяване на проекта топъл обяд ще се предоставя  (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) в работните дни от съответния месец за представителите на целевите групи по програмата.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

– Заявление-декларация по образец /в прикачения файл/

– Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец /в прикачения файл/.
Желаещите да ползват услугата следва да подадат необходимите документи в Център за административно обслужване на граждани на
Община Сливен /гише №8/, ЦАО „Речица“, ЦАО „Дебела кория“, ЦАО „Надежда“ и кметствата на населените места.

Подаването на документи започва от 14 декември 2020 г. като процедурата за прием на документи продължава през целия период на проекта.

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“-Сливен.

Допълнителна информация на телефони 044/611122 и 044/611162.