Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2022 г

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 74.6 хил., от които 43.5 хил. са мъже, а 31.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 51.3% (при 55.4% за страната). Той е съответно 62.4% за мъжете и 41.1% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на двадесет и първо място в страната.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен се увеличава с 19.2%, а спрямо третото тримесечие на 2021 г. – с 3.9%.

През третото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 72.0 хил., като 42.2 хил. от тях са мъже, а 29.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.1%, съответно 76.1% за мъжете и 55.7% за жените.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 17.6%, а спрямо третото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 2.3%.