Организират мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци в Сливен

На 15 и 16 юни Община Сливен и „БалБок Инженеринг“ АД организират

мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране.

Пунктът ще бъде организиран от 10 до 16 часа в квартал „Българка“, на паркинга западно от хипермаркет „Кауфланд“ (до „Битака“).

Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

Ø  Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак (с изключение на луминесцентни лампи);

Ø  Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и други;

Ø  Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и други;

Ø  Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

Ø  Негодни препарати за растителна защита – пестициди;

Ø  Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.

След употреба отделете опаковките заедно с остатъка от продукта. Предайте ги в мобилния събирателен пункт на „БалБок Инженеринг“ AД на обявени дати за кампании през пролетния и есенния сезони.