ОИЦ Сливен представи обновения Публичен модул на ИСУН 2020

Новите функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН 2020) бяха презентирани от екипа на ОИЦ Сливен в присъствието на местни и регионални медии.

Електронната система ИСУН 2020 поставя своето началото през 2009 година. Към днешна дата платформата  е изцяло уеб базирана, има над 70 000 потребители, предлага информация и работна среда за 20 програми с външно финансиране.

Въвеждането на ИСУН 2020 има и положителен екологичен ефект. Благодарение на системата към днешна дата са спасени над 14 800 дървета, тъй като всички проекти се подават и отчитат само по електронен път.

В ИСУН 2020 се събират, обработват и отчитат електронно всички данни по изпълнението на Оперативните програми у нас.

Обновеният Публичен модул на системата е изключително полезен не само за бенефициенти и експерти, работещи в тази сфера, но и за всички лица, които се нуждаят от конкретна информация за определени проекти, процедури или програми.

В реално време могат да правят справки за сключени договори, изплатени средства, наложени финансови корекции, тръжни процедури, брой проекти, по които работи даден бенефициент или изпълнител.

Даниел Бойчев, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ Сливен, демонстрира на практика видовете справки, които могат да се извършват чрез функционалностите на ИСУН 2020.

Изключително полезен за кандидат-бенефициентите е и новият модул „Мога ли да кандидатствам“. Чрез него всеки може да научи по кои програми и процедури е допустим кандидат. За разлика от предишната версия на платформата, настоящата система дава възможност за проверка на всички отворени и предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които един потенциален кандидат е допустим, чрез задаване на критерии за населеното място и вида на организацията, която представлява.

Надграждането на системата продължава и скоро кандидат-бенефициентите, подали проектни предложения по някоя от програмите, ще имат допълнителен достъп до резултатите от оценката на техните проекти и мотивите за тях.

Обновяването на системата и въвеждането на новите функционалности цели постигане на прозрачност и информираност сред широката общественост относно управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публичният модул на ИСУН 2020 е достъпен на интернет адрес http://2020.eufunds.bg/.

Областен информационен център Сливен е създаден по проект на Община Сливен и е  част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.