Ограничават водовземането от язовири с обем под 50%

Ограничава се водовземането от язовири за питейно-битово водоснабдяване с наличен обем под 50%. Това съобщават от Министерство на околната среда и водите.

Спира се водовземането за цели, различни от питейно-битовите, за язовирите „Дяково“, „Асеновец“ и „Ястребино“. ВиК операторите, водоползвателите и експлоатационните дружества, които стопанисват тези язовири, са уведомени да ограничават ползването им за други цели. Те са предупредени да предприемат мерки за алтернативно водоснабдяване от други водоизточници за обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване на съответните населени места.

В момента язовир „Дяково“ e с процент на запълване 36,98%. Язовирът се ползва освен за питейно-битово водоснабдяване и за промишлени цели, напояване и енергетика. С графика за декември се ограничава водоподаването от него за различни от питейно-битовите цели.

Язовир „Асеновец“ е с процент на запълване 34,47%. МОСВ ще редуцира разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване на 1,8 млн. куб. м. съобразно данните за суха по влажност година с обезпеченост 75%. ВиК-Сливен е титуляр на още 5 разрешителни, издадени от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, за водовземане от над 50 тръбни и шахтови кладенци. Дружеството е уведомено, че трябва да предприеме мерки за алтернативно водоснабдяване от други водоизточници, за да осигури питейно-битовото водоснабдяване на Сливен.

Язовир „Ястребино“ е с процент на запълване 31,16%. Обемът в язовира гарантира осигуряване на 100% на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството, посочват от МОСВ. Води от язовира се ползват за питейно-битово водоснабдяване и за напояване. Водоползвателите са уведомени, че при планирано увеличаване на потреблението от страна на община Антоново до границите на лимита по разрешителното, напояването ще бъде ограничено.

Припомняме, в момента най-тежка е ситуацията с язовир „Студена“, заради който от 18 ноември Перник премина на воден режим, засягащ около 60 000 души. Заради водната криза вчера местната власт поиска 200 000 л минерална вода от държавния резерв. Стана ясно и че се търсят и подпочвени води за справяне с водния режим.