Обявен е конкурс за субсидиране на работни места за хора с трайни увреждания

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания.

Програмата има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения. Тя е насочена към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация.

Предвидени са средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.

4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. Максималният размер на субсидията по компоненти е, както следва: компонент 1 – до 10 000 лв.; компонент 2 – до 10 000 лв.; компонент 3 – до 10 000 лв.; компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

По-подробна информация може да бъде открита в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ, в рубриката „Проекти / програми, НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ“.

Конкурсната документация е публикувана на интернет страницата на агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ.

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред, описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 18.04.2022 г.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 18.04.2022 г.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 18.04.2022 г. Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.