Общопрактикуващи лекари, кардиолози и гинеколози – най-много в Сливен

Към 31.12.2019 г. в област Сливен функционират 7 заведения за болнична помощ с 1 064 легла, като всички са болници.

Заведенията за извънболнична помощ са 54 с 2 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4 с 68 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Многопрофилните болници са 4 с 910 легла и в тях е съсредоточен 85.5% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта. Това показват данни на Националния статистически институт.

Към 31.12.2019 г. заведенията за извънболнична помощ в област Сливен са 54 с 2 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове – 13 заведения, следват диагностично-консултативните центрове – 3 и 1 дентален център.

В края на годината в областта функционират 37 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Сливен тези заведения са 4 с 68 легла.

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 549 лекари. Лекарите по дентална медицина са 132, а медицинските специалисти по здравни грижи – 992, като 674 от тях са медицински сестри.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е броят на общопрактикуващите лекари – 100, или 18.2% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Кардиология – 44, или 8.0%, Акушерство и гинекология – 40 или 7.3% и Педиатрия – 27, или 4.9%.

Осигуреността с лекари в края на 2019 г. е 29.8 на 10 000 души от населението при 42.6 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.2 при 10.6 на 10 000 за страната.