Общинските съветници приеха предложението за промяна в бюджета на община Ямбол за 2022г.

Общински съвет – Ямбол прие предложението на кмета на град Ямбол Валентин Ревански за промяната в бюджета на община Ямбол за 2022г.

Предложението включваше:

  • Необходимост от изграждане на система за видеонаблюдение относно безопасността на децата и младежите настанени в ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖЛУИ. По това направление средствата ще бъдат осигурени от бюджета на второстепенния разпоредител с компенсирана промяна.
  • Необходимост от закупуване на футболни врати отговарящи на стандартите за провеждане на официални футболни срещи на деца, юноши и мъже на спортно игрище „Юнак“, с цел създаване на условия за провеждане на нормален тренировъчен процес на съответното спортно игрище и намаляване на експлоатация на терена на градския стадион.
  • Във връзка с планираното поетапно обновяване на кухненското оборудване в детските градини на територията на община Ямбол в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. са предвидени за закупуване стерилизатори. Актуалните цени към момента надвишават планираните. В тази връзка бе необходимо да се актуализират техните стойности. Ще бъдат закупени общо 22 броя стерилизатори за 5 детски градини.
  • Необходимост от закупуване на четвърта поливна машина за високо напорна помпа за вода, с която да се поддържат  тревните площи по цялата дължина на облагороденото корито на р. Тунджа, което бе превърнато в парково пространство, използвано от жителите и гостите на Ямбол.

Поради отпадане необходимостта за финансиране от община Ямбол изграждането на водопровод, който е бил в обхвата на новопроектирано кръстовище на ул. „Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“ и ул. „Пирин“, гр. Ямбол“ и към момента вече е подменен по проект „Реконструкция и разширение на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Ямбол“ от ВИК Ямбол ЕООД, стойността на обекта ще бъде намалена.

Разликата от първоначално планираните средства от целева субсидия за капиталови разходи за обекта, ще бъде разпределена в изграждането на открити площадки за игра на ул.“Ж.Андреев“ № 112 /бившето НУ „Ради Ив. Колесов“/, в ж.к. „Златен рог“,  изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра“ до мост „Златен рог“.

Общински съвет – Ямбол прие и предложението за теглене на краткосрочен заем с ниска лихва, поради необходимостта от подмяна на ВИК мрежата на различни пътни обекти, които предстои да бъдат ремонтирани. С оглед на нормалната технологична последователност при извършване на строително-монтажни работи и с цел цялостно и качествено подобряване на съществуващата инфраструктура е необходимо всички тези дейности да се извършат преди полагане на новата настилка, изграждането на тротоари и обособяването на паркоместа.